201504.13
0

Prokura – brak możliwości ograniczenia do działania łącznie z członkiem zarządu.

W dniu 30 stycznia 2015 r. Sąd Najwyższy wydał Uchwałę Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna (III CZP 34/14) w której jednoznacznie wyłączył możliwość wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu. Niniejsze orzeczenie rozstrzyga ostatecznie spór dotyczący interpretacji tzw….

201504.13
0

Zmiana wymogów dotyczących rejestracji członków zarządu, prokurentów i likwidatorów.

Zgodnie z nowelizacją art. 19a ustawy o KRS do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot wpisany do Rejestru, likwidatorów i prokurentów należy dołączyć zgodę tych osób na ich powołanie. Wymogu tego nie stosuje się, jeżeli wniosek o wpis jest podpisany przez osobę, która podlega wpisowi albo która udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, albo…