201504.13
0

Prokura – brak możliwości ograniczenia do działania łącznie z członkiem zarządu.

W dniu 30 stycznia 2015 r. Sąd Najwyższy wydał Uchwałę Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna (III CZP 34/14) w której jednoznacznie wyłączył możliwość wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu. Niniejsze orzeczenie rozstrzyga ostatecznie spór dotyczący interpretacji tzw….

201504.13
0

Zmiana wymogów dotyczących rejestracji członków zarządu, prokurentów i likwidatorów.

Zgodnie z nowelizacją art. 19a ustawy o KRS do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot wpisany do Rejestru, likwidatorów i prokurentów należy dołączyć zgodę tych osób na ich powołanie. Wymogu tego nie stosuje się, jeżeli wniosek o wpis jest podpisany przez osobę, która podlega wpisowi albo która udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, albo…

201503.25
0

Przepisy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności są niezgodne z konstytucją.

Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności art. 1 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83) w zakresie, w jakim przyznaje uprawnienie do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osobom fizycznym i prawnym, które nie miały…

201503.25
0

Bez prawa do lokalu nie można być członkiem spółdzielni.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie zbadania konstytucyjnej zgodności wybranych przypisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Prawa spółdzielczego (sygn. akt K 60/13) Trybunał odmówił praw do członkostwa w spółdzielniach osobom niemających prawa do lokalu w spółdzielniach mieszkaniowych, ale mających wpływ na działalność spółdzielni (np. na ustalanie opłat dla tych,…