Prokura – brak możliwości ograniczenia do działania łącznie z członkiem zarządu.

201602.18
0

W dniu 30 stycznia 2015 r. Sąd Najwyższy wydał Uchwałę Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna (III CZP 34/14) w której jednoznacznie wyłączył możliwość wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu.

Niniejsze orzeczenie rozstrzyga ostatecznie spór dotyczący interpretacji tzw. „prokury łącznej” uregulowanej w art. 109 ze zn. 4 § 1 kodeksu cywilnego, zgodnie którym prokura może być udzielona kilku osobom łącznie (prokura łączna) lub oddzielnie. Sąd Najwyższy jednoznacznie stwierdził, że w ramach prokury łącznej możliwe jest współdziałanie łącznie jedynie prokurentów i nie dotyczy ono działań łączne prokurenta i członka zarządu.