Zmiana wymogów dotyczących rejestracji członków zarządu, prokurentów i likwidatorów.

201602.18
0

Zgodnie z nowelizacją art. 19a ustawy o KRS do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot wpisany do Rejestru, likwidatorów i prokurentów należy dołączyć zgodę tych osób na ich powołanie. Wymogu tego nie stosuje się, jeżeli wniosek o wpis jest podpisany przez osobę, która podlega wpisowi albo która udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, albo której zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki.

Nowy przepis znosi wymóg dołączania do wniosku o rejestrację człokona zarządu, prokurenta lub likwidatora wzoru podpisu złożonego przed Sądem lub notariuszem. Nakłada przy tym wymóg przedstawienia wyraźnej zgody osoby powoływanej na pełnienie oznaczonej funkcji.